Background Color
Background Texture
Body font
Header font
Navigation font
Link Color
Witamy w naszym sklepie! Moje konto / Logowanie
rahmanmarket26@gmail.com tel. 604 479 181 ul. Senatorska 26, 00-095 Warszawa

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Rahmanmarket.pl

Informacje podstawowe

Właścicielem witryny: www.rahmanmarket.pl jest:

Yousif Khalaf JDK -TEAM Consulting,

ulica Energetyczna 9/25,

00- 500 Piaseczno 

NIP 5262974875

REGON 363761500

Tel: 604 479 181

Email: rahmanmarket26@gmail.com

Konto bankowe: 09 1160 2202 0000 0004 9097 7976

Definicje:

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Yousif Khalaf JDK -TEAM Consulting,

ulica Energetyczna 9/25,

00- 500 Piaseczno 

NIP 5262974875

REGON 363761500

Tel: 604 479 181

Email: rahmanmarket26@gmail.com

Klient – każdy podmiot, który zarejestrował Konto w sklepie lub korzysta ze sklepu bez rejestrowania Konta (jako Gość), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności Konsument oraz Przedsiębiorca.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do właściwego rejestru przedsiębiorców, która zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Gość – Klient, który dokonuje zakupów z Sklepie bez wcześniejszej rejestracji Konta.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem internetowym www.azjanatalerzu.pl.

Umowa zawarta na odległość – Umowa Sprzedaży, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.

Regulamin – niniejszy regulamin i polityka prywatności Sklepu internetowego www.rahmanmarket.pl

Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, w rozumieniu i zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017.1219) i w oparciu o Regulamin, polegająca w szczególności na prowadzeniu Konta Klienta, na umożliwieniu Klientowi korzystania ze Sklepu i wyboru oraz zakupu Towaru od Sprzedającego w ramach Umowy Sprzedaży, jak również – jeżeli Klient wyraził na to zgodę – usługa dostarczania Newslettera, świadczona poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów i nabycia własności wskazanych w nim Produktów, precyzujące Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, jego cenę, miejsce odbioru oraz formę płatności ceny.

Konto – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel zawierający zbiór informacji przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, podanych przez Klienta w ramach rejestracji w internetowym systemie Sklepu, zawierający dane osobowe Klienta, informacje o złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie oraz zawartych Umowach Sprzedaży.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, które Klient zamierza kupić, umożliwiający Klientowi modyfikację złożonego zamówienia (przed jego wysłaniem Sprzedawcy), zarówno co do ilości wybranych produktów jak i ich rodzaju.

Produkt lub Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – Umowa zawarta na odległość, przedmiotem której jest sprzedaż Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionych Produktów i wydać mu je, a Klient zobowiązuje się za zakupiony Produkt zapłacić cenę i go odebrać.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości treści umieszczonych na stronie www Sklepu i prawidłowego korzystania z tego Sklepu, wysyłane przez system teleinformatyczny i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Klienta.

Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany przez Sprzedawcę do Klientów za pomocą poczty elektronicznej, po wcześniejszym zapisaniu się na tę Usługę, w treści którego mogą znaleźć się różnego rodzaju informacje, w tym informacje handlowe, informacje stanowiące marketing bezpośredni oraz reklamę produktów i usług Sprzedawcy.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Informacje ogólne :

a) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

b) Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

c) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

d) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

e) Zamówienia towaru można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy ( urlop wypoczynkowy ).

f) Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą wystąpić różnice w

wyglądzie etykiety na produkcie.

g) Ilość produktów oferowanych w sklepie ulega zmianom, niektóre z nich mogą być wycofane ze sprzedaży lub być chwilowo niedostępne.

h) Sklep internetowy realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składanie zamówienia :

a) Klient wybrane przez siebie produkty umieszcza w wirtualnym koszyku (prosimy o aktualizowanie zawartości koszyka zawsze przed ostatecznym złożeniem zamówienia), następnie zostaje przekierowany do formularza rejestracyjnego, do wybrania formy transportu i metody płatności.

b) Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych :

– imię i nazwisko

– adres, pod który należy dostarczyć przesyłkę (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, lokalu)

– numer telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie

– adres e-mail

– numer Nip gdy Klient będzie potrzebować fakturę za złożone zamówienie

Dane osobowe są wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia przez Sklep internetowy.

c) Pola oznaczone w formularzu zamówienia nazwą : Użytkownik i Hasło są indywidualnym identyfikatorem, który Klient nadaje sobie sam. Dzięki temu może on po ponownym wejściu do sklepu zalogować się klikając zakładkę „moje konto”

d) W przypadku braku możliwości zrealizowania części lub całości złożonego zamówienia, za które klient zapłacił, Sklep zwróci się telefonicznie lub drogą e-mail do klienta w celu ustalenia ewentualnej zmiany zamówienia. Przy braku kontaktu z Klientem (Klient nie odbiera telefonu lub nie odpisuje na e-mail) Sklep zwróci zapłatę za brakującą część towaru z zamówienia lub w całości za złożone zamówienie, które będzie automatycznie anulowane.

e) W ofercie sklepu są również produkty, które są przechowywane w niskiej temperaturze. Klient, który złoży zamówienie na w/w produkty ( mrożone lub schłodzone ), powinien przeznaczyć je do konsumpcji zaraz po otrzymaniu. Takiego produktu nie należy długo przechowywać ani zamrażać.

f) Ceny towarów w sklepie internetowym są cenami brutto. Ceny produktów są podane w złotych polskich. Klienta obowiązuje cena towaru w momencie składania zamówienia.

g) Przy zamówieniu hurtowym po uprzednim kontakcie telefonicznym dla klientów biznesowych są udzielane rabaty.

h) Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu lub Faktury VAT.

i) Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury (wystawienie paragonu automatycznie wyklucza wystawienie Faktury VAT ).

Transport :

a) Koszt transportu za zamówiony towar pokrywa klient.

b) W zależności od wybrania formy transportu ( Poczta Polska lub Kurier )

przesyłka jest dostarczana do klienta w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

c) Sklep ponosi koszty zwrotów, gdy towar został uszkodzony lub niezgodny z opisem, ale pod warunkiem, że klient podpiszę raport w obecności kuriera, deklarując przyczyny zwroty. Inne przypadki, kontaktować ze sprzedawcą przez formularz kontaktu, który jest dostępny  na stronie sklepu lub telefonicznie

Płatność

Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

d) W przypadku wyboru przez Klienta :

– płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Reklamacje :

a) Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).

Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

b) Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od momentu w którym Klient wszedł w posiadanie towaru, pod warunkiem, iż nie jest używany, zniszczony oraz nie są to produkty spożywcze.

c) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Klienta paczki z zamówieniem. Firmy dostarczające towar ( Firma kurierska lub Poczta Polska ) w momencie nie zastania Odbiorcy w domu postawiają informacje( awizo )gdzie można odebrać paczkę osobiście

Postanowienia końcowe :

a) Administratorem danych osobowych jest Yousif Khalaf JDK -TEAM Consulting, z siedzibą przy ulicy Energetyczna 9/25, 00- 500 Piaseczno, NIP 5262974875

Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i chronione z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

b) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nieodzowne w celu realizacji zamówienia.

c) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i uzupełniania, oraz prawo do sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych, zwłaszcza w celach marketingowych.

d) Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

e) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

f) Spory pomiędzy Właścicielem Sklepu internetowego Rahmanmarket.pl a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, o ile zgodnie z niniejszym regulaminem spory nie będą rozstrzygane w drodze pozasądowej.

g) W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Top